beni beniusu

 

Unu pagu de storia

 

Funti passausu 20 annusu de gandu unu gruppu de amigusu si pinniganta po' formai unu gruppu tennisticu

S'intentu fiada de donai a sa bidda una noa attividadi sportiva chi non fissidi su solitu calciu, e donai su via a unu progettu de sviluppai a pagu a pagu, donendi attenzioni a sa scola de is pippieddusu.

Oramai funti passausu meda annusu, e podeusu nai ca tottu esti andau in su modu chi immusu pensau, a su puntu ca sa scola de Pula esti diventada sa prusu manna de tottu sa Sardegna.

Is campusu chi sianta postu po' iniziai su gruppu tennisticu fianta dusu, ma su comunu biu ca is piccioccheddusu fianta troppu prexausu, e non bastanta prusu, ndanti aggiuntu dusu, donendi meritu a tottu i s personasa chi si funti impegnadasa in custusu annusu passausu.

De sa prima diri de sa apertura de su tennis, su gruppu de inzandusu, iada pensau de oberri sa scola e ianta zerriau is istruttorisi federalsi, Moretta, Scarpa e attrusu, chi s'inciamollanta a fai garaeggiai is pippieddusu in tottusu i gara in Sardegna, ma in su 1992 succedidi una grandi esplosioni de iscrizionisi, unu Istruttori Federali pulesu chi si zerriada Fabrizio , cun su entusiasmu chi pottada ci arrennescidi a pottai de 30 a 140 pippieddusu sa scola tennis, fendidda diventai sa scola de sa bidda de pula sa prusu manna in tottu sa Sardegna.

ittanai ancora se non continuai a traballai cun tanti entusiasmu. po' fai si' chi custu grupixeddu diventidi ancora de pruxu ospitali, po' occupai unu spaziu importanti in tottu sa sardegna.

 

 

ci scusiamo con i veri traduttori Sardi.....ma solo questo siamo riusciti a fare...se sei uno di questi...aiutaci a tradurlo al meglio....mandandoci tutto via mail..